Extra anpassningar och flerspråkighet : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Fokus för studien ligger primärt på att undersöka hur pedagoger anpassar undervisningen för flerspråkiga elever. Jag har särskilt valt att studera extra anpassningar utifrån ett läroplansteoretiskt synsätt med fokus på flerspråkiga elever i årskurs 1, 3 samt förberedelseklass. De teoretiska utgångspunkterna för studien är ett sociokulturellt perspektiv, där pedagogens didaktiska val kopplas till elevens lärande på realiseringsarenan. Metoden för genomförandet av studien är kvalitativ bestående av semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer genomfördes på två av arenorna: transformering- och realiseringsarenan där resultatet av studien jämfördes med skollagen, läroplanen, forskares syn på flerspråkighet, tal – och språkstörning, samt utvecklingsstörning. För att avgränsa studien lades fokus på två rektorer, fyra pedagoger i årskurs 1 och 3, en pedagog från förberedelseklass, två personer ur den lokala elevhälsan, samt två modersmålslärare. Resultatet av studien visar att samarbete och kunskapsutveckling bland pedagoger är något som kan generera ökade förutsättningar i skolframgångar för flerspråkiga elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)