Vilka barriärer kan uppstå vid olika kulturella och religiösa föreställningar vid vård av barn i livets slutskede?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Studier visar att det finns stora kulturella och religiösa skillnader vid omvårdnadav barn i livets slutskede.Syfte: Syftet är att beskriva betydelsen av kulturella och religiösa föreställningar eller uttrycki samband med barn som vårdas i livets slutskede och undersöka vilka barriärer som kanuppstå.Metod: Denna litteraturstudie har granskat och sammanställt artiklar via PubMed, Cinahl,Scopus och PsycINFO samt Google Scholar.Resultat: Skillnader kan finnas i synen på exempelvis smärta, hälsa och ohälsa.Kommunikation och språkförbristningar är en barriär som är återkommande i alla studiernasom skapar oro hos föräldrarna och kan leda till feldiagnostiseringar. Religionen är en viktigdel för många familjer där de kan finna stöd i sin församling, stöd i att de får återse sitt barneller att barnet kommer till en bättre plats. Barn är i stort behov av att få information på ettanpassat sätt och de har behov av att få lyfta sin spiritualitet och samtala om livet efter döden.Sjuksköterskor känner ofta att de inte har tillräcklig kunskap att möta barn som vill tala omsin religion. Kultur och religion är inte desamma och även inom en religion finns det olikainriktningar samt att det är individuellt.Diskussion: Sjukvården stöter på många barriärer i ett transkulturellt samhälle.Kommunikation är en av de största och användandet av tolk är inte utbrett vilket leder till felinformation mellan sjukvården och patienter och deras anhöriga. Det finns inhemskareligioner i många länder som hyser misstro till den moderna sjukvården vilken kan försvårasamarbetet mellan sjukvården och familjerna. Den moderna sjukvården är baserad påvästerländsk etik och det kan krocka med religioner och kulturer världen över. En annanviktig aspekt är att religion är individuellt och det går inte att arbeta utifrån sina fördomar utan omvårdnaden måste hela tiden vara personcentrerad för att kunna erbjuda god vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)