Redskap som redskap ­ En undersökning av redskapsgymnastikens stimulans på sensomotorisk utveckling

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: InledningMänniskans motoriska utveckling är en livslång process som börjar i fosterstadiet och pågår livet ut. Kroppen ärbyggd för rörelse. Vävnader och olika funktioner anpassar sig till de krav som ställts på dem. Fysisk aktivitet ärav stor vikt för barnets utveckling. Genom rörelse lär barnet känna sin omgivning, sig själv och dess plats ivärlden runt omkring. Barnet utvecklas genom att ständigt möta nya situationer där det krävs att dess färdigheterutmanas, vilket bidrar till inlärning och således utveckling. Redskapsgymnastiken medverkar till att utvecklamånga kvaliteter såsom grov- och finmotorik, visuell och auditiv perception, personlighetsutveckling,begreppsbildning och kroppsuppfattning.SyfteArbetet syftar till att undersöka i vilken omfattning redskapsgymnastik används i undervisningen i ämnet idrottoch hälsa. Vi vill dessutom belysa vilka positiva effekter redskapsgymnastiken kan ha på barns motoriskaoch sensoriska utveckling.MetodFör att ta reda på i vilken omfattning redskapsgymnastik förekommer i ämnet idrott och hälsa för de lägreåldrarna har vi gjort en enkätundersökning bland idrottslärare på låg- och mellanstadiet. Litteraturstudier avtidigare forskning i ämnet motorisk inlärning och utveckling har legat till grund för att belysa de positivaeffekterna av redskapsgymnastik.ResultatAlla enkätrespondenter använder sig av redskapsgymnastik i sin idrottsundervisning. Samtliga är också överensom att redskapsgymnastik stimulerar sensomotorisk utveckling.DiskussionGenom redskapsgymnastiken tränas de grovmotoriska rörelserna. Den motoriska utvecklingen är av stor vikt dådet gäller barns totala utveckling och inlärning. Barn är särskilt mottagliga för nya rörelser och för att underlättaframtida utveckling bör de ges möjlighet till motorisk stimulans i tidig ålder. Idrottslärarens kompetens har storbetydelse då det är viktigt att barn tillåts leka och röra på sig dagligen. Ämnet idrott och hälsa bör därför gesstörre utrymme i skolan. =

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)