Sjuksköterskors erfarenhet av förebyggandeomvårdnadsåtgärder mot trycksår och undernäring : - En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund : Det finns ett fastställt samband mellan undernäring och trycksårsutveckling. Förekomsten av undernäring bland patienter inom slutenvården har ökat de senaste åren trots att riskbedömningsinstrument finns i organisationerna. Trycksår är fortsatt en av de vanligaste vårdskadorna med en bristande patientsäkerhet och en negativ påverkan på patientens livskvalitet. Syfte : Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors arbete med förebyggande omvårdnadsåtgärder mot trycksår och undernäring. Metod : Studien har genomförts som en litteraturöversikt genom att sammanställa befintligt forskningsresultat för att få en överblick över det aktuella forskningsläget. Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna Cinahl och Pubmed publicerade mellan år 2008 –2018. 19 artiklar valdes ut, kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till resultatet. Resultat : Sjuksköterskor förefaller ha en positiv attityd till förebyggande åtgärder mot trycksår och undernäring medan kunskapsnivån var generellt låg. Sjuksköterskorna skattade den egna kliniska bedömningen högt och upplevde att tidsbrist, hög arbetsbelastning och svårt sjuka patienter utgjorde hinder för fullgod tillämpning av förebyggande åtgärder. Det framkom organisatoriska brister för ett adekvat nyttjande och implementering av riskbedömningsinstrument. Avsaknaden av riktlinjer och rutiner för det förebyggande arbetet kunde resultera till en bristande patientsäkerhet med onödigt lidande och förlängd vårdtid. Slutsats : I resultatet framgår att majoriteten av sjuksköterskorna värderar nutritionen högt i det förebyggande och behandlande trycksårsarbetet men kunskapsnivån och tillämpningen av åtgärder var generellt låg. Införande av behandlingsriktlinjer kan leda till en ökad kunskap och implementering av trycksårsbehandling och nutritionsvård i det kliniska arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)