Kan cirkulär ekonomi bidra tillenergiomställningen vid uppvärmning avsmåhus?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Författare: Linnea Stenberg; Alexandra Jerresand; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Samhället har ett ökande energibehov och en energiomställning från de ändliga till förnybara energikällorna är ett måste. Detta på grund av klimatpåverkan då människan, sedan den industriella revolutionen, använt sig av den linjära ekonomiska metoden. I en linjär ekonomi, även kallat linjär konsumtion, råder ett dominerande engångstänk gällande användning av resurser vilket är ohållbart. För att motverka detta kan en cirkulär ekonomi appliceras med fokus på att bruka produkter på ett effektivt sätt snarare än att förbruka dem. På detta sätt önskas det uppnås en sluten produktlivscykel, vilken inom cirkulär ekonomi kan delas upp i en biologisk och teknisk cykel. Syftet med denna studie är att visa på eventuella skillnader vid uppvärmning av småhus med eldningsolja respektive pellets. De använda värmepannorna i studien är avsedda för inomhusbruk med ett energibehov på 15 000 kWh vilket avser endast uppvärmning och ej elförbrukning. Undersökning har genomförts med avseende på den biologiska och tekniska cykeln vid omställning mellan energikällorna. Den biologiska analysen har fokuserat på de emissioner, utsläpp, som uppkommer vid förbränningen. I denna studie har en emissionsanalys utförts gällande gaserna koldioxid, metan och lustgas, vilka skapar en global påverkan på klimatet. Mängden utsläpp vid förbränning beror bland annat på mättid, geografiska faktorer och säsongsvariationer. Den tekniska analysen representeras i en kostnadskalkyl över de skillnader som uppkommer vid omställning av energikälla med hjälp av en cirkulär- och en linjärekonomisk metod. För att genomföra detta användes tre scenarios, vilka varierades utifrån val av brännare och pannor. Anledningen till valet av delarna brännare och panna beror på att de båda tillhör en större del av grundinvesteringen för en värmepanna. Kostnadskalkylens syfte är att kunna avgöra vilken metod som är mest lönsamt för småhusägaren. För att jämföra de olika scenariernas styrkor, svagheter, möjligheter och hot genomfördes en SWOT-analys. Denna användes för att kunna stärka de beräknade resultat ytterligare med argument. Resultatet av kostnadskalkylen presenterade för varje scenario bland annat återbetalningstiden i antal år tills grundinvesteringen lönat sig. Förutom detta presenterades även besparingen per år vid användning av pellets jämfört med eldningsolja. Vid applicering av den cirkulära ekonomiska metoden gavs en total årskostnad per år på 11953 kr med en besparing på 9844 kr/år jämfört med utgångspunkten. För den linjära ekonomiska metoden blev motsvarande resultat 18081 kr respektive 3716 kr/år. Återbetalningstiden för grundinvesteringen för den cirkulära ekonomiska metoden beräknades till 2,54 år och för den linjära 21,5 år. Detta beräknades utifrån en antagen avskrivningstid på 10 år och kalkylräntan 5 %. Utifrån de genomförda emissionsberäkningarna gavs resultatet att pellets har ett koldioxidutsläpp på 0 kg medan eldningsolja har utsläpp på 3675 kg per år. Övriga resultat för pellets blev 0,2 kg per år för metan och 3,5 kg per år för lustgas. Motsvarande resultat för eldningsolja blev 0,05 kg per år och 9,9 kg per år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)