Hesse, Coelho och Religionen : En komparativ studie av Siddhartha och Alkemisten

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för humaniora

Författare: Stephanie Ung; [2008]

Nyckelord: Hesse; Coelho; Religion; Litteratur; Didaktik; Religionstematik;

Sammanfattning:

Abstract

Författare: Stephanie Ungh

År: 2008

Svensk titel: Hesse, Coelho och Religionen – En komparativ studie av Siddhartha och

Alkemisten.

Engelsk titel: Hesse, Coelho and The Religion – A comparative studie of Siddhartha and The

Alchemist.

Universitet: Växjö Universitet, Sverige

Sidor: 29

Syftet med denna uppsats är att genom en komparativ studie av Hermann Hesses Siddhartha samt Paulo Coelhos Alkemisten studera religionstematiken och motiven i dessa två verk. Religionstematiken innebär det religiösa idéinnehållet och motivet speglar de rent konkreta handlingarna i romanerna. Frågeställningarna till detta arbete lyder: Hur ser religionstematiken och motiven ut i respektive roman? Samt: Hur liknar verken varandra och hur skiljer de sig åt i fråga om religiös tematik? Jag kommer även att undersöka hur dessa romaner kan användas i ett didaktiskt sammanhang.

Coelho skriver som om han skildrar sanningen vad gäller andlighet i Alkemisten och det förekommer ett antal rättesnören att följa snarare än visdomsord. Hesse skriver däremot utan att ge anspråk på att besitta den enda existerande sanningen. Det finns därmed en skillnad i

komplexitet hos författarna i presentationen av religionsskildringen. Den mest påtagliga skillnaden verken emellan är huvudkaraktärernas sökande, då Siddhartha är fullt medveten om att han söker efter den rätta vägen för honom mot upplysning. Santiago, huvudkaraktären i

Alkemisten är dock inte helt medveten om vad det är han söker, och hans tro är snarare något han finner på vägen mot sin skatt än det han sökte efter.

De didaktiska användningsområdena för de båda romanerna anser jag vara tämligen likvärdiga. I Siddhartha är religionstematiken presenterad mer komplext och det är svårare att

urskilja de olika religionerna, vilket kan skapa svårigheter för elever om de inte är ytterst väl insatta i religionerna. Dock tror jag att denna roman kan skapa ett stort intresse och vara ytterst användbar som diskussionsunderlag vid religionsundervisning. I Alkemisten är religionen relativt tydligt presenterad och alla begrepp är noggrant förklarade av författaren, vilket kan verka underlättande för eleverna. Även när det gäller detta verk är det viktigt att tydligt presentera tankarna hos New Age innan eleverna ger sig i kast med romanen, annars är det nog lätt att enbart läsa denna roman som underhållande litteratur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)