En känsla av trygghet- patienters perspektiv inom palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Vid sjukdom uppkommer en känsla av sårbarhet och en brist på kontrollhos patienten, därför är det av vikt att vårdpersonal skapar en trygghet genom attlyssna och göra patienten delaktig i den vård som sker i hemmet. Syfte: Syftet var attbeskriva vad som var betydelsefullt för patienters upplevelse av trygghet i sambandmed palliativ vård i hemmet. Metod: En litteraturstudie genomfördes med en induktivansats, där resultatet grundades på tio kvalitativa resultatartiklar. Resultat:Databearbetning resulterade i två teman: betydelsen av palliativ vård i hemmiljö ochbetydelsen av god relation mellan vårdpersonal och patient. Resultatet visade attpatienter ville vara hemma i slutet av livet, där det fanns en närhet till familj ochanhöriga. En kontinuitet och tillgänglighet hos vårdpersonal bidrog till en tryggarerelation där vårdpersonal var bekant med patientens situation. Upplevelsen avtrygghet kände patienten när de fick vara delaktiga i vården och att vårdpersonaltillgodosåg patientens behov av hjälpmedel. Konklusion: En nära relation mellanpatient och vårdpersonal var avgörande för en trygg och god vård. Det var viktigt attha en personcentrerad omvårdnad för att se de individuella behoven hos varje patient,se hela patienten och inte bara sjukdomen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)