Vad påverkar utdelningsnivån i svenska börsnoterade företag? En studie om de bakomliggande faktorerna före, under och efter finanskrisen 2008

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av statistiska metoder undersöka hur en uppsättning ekonomiska mått påverkar nivån på svenska börsbolags utdelning. Resultatet ämnar hjälpa potentiella aktieägare och övriga intressenter som söker indikationer på hög/låg direktavkastning i sina investeringar. Studien syftar även till att belysa huruvida finanskrisen 2008 påverkade nivån på direktavkastningen i svenska börsbolag. De tio förklarande variabler som studien bygger på förklarar omkring 50 - 75 % av variationen i svenska börsbolags direktavkastning. Vilka variabler som är signifikanta varierar från år till år. Finanskrisen 2008 bidrog till att utdelningsnivåerna i genomsnitt sjönk kortsiktigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)