Förklaras fusion och fusionsvågor av felvärderingsteorin i Sverige under perioden 1986 till 2013

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Den här uppsatsen har till syfte att undersöka om fusioner och fusionsvågor i Sverige mellan 1986 och 2013 kan förklaras av felvärderingsteorin. Enligt teorin uppstår fusioner mellan en köpare som är relativt övervärderad jämfört med målbolaget på en övervärderad marknad. Fusionsvågor uppstår då fusionsaktiviteten under en period är ovanligt hög. Vi undersöker felvärderingen med hjälp av en uppdelad ”Market-to-Book” där två komponenter ingår: en kortsiktig och en långsiktig felvärdering. Ur SDC Platinum extraheras 398 fusionspar mellan 1986 och 2013. Med hjälp av dessa kan fyra fusionsvågor urskiljas över den undersökta tiden. Vidare matchas de 398 fusionspar mot Datastream Version 5.1 vilket ger ett slutgiltigt urval om 33 fusionspar. Resultaten visar att fusioner och fusionsvågor som uppstått i Sverige inte kan förklaras av felvärderingsteorin. Vi anser därför att fusionsaktiviteten i Sverige snarare kan förklaras med hjälp av situationsbaserade orsaker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)