Hemma bra men borta bäst? - Tvångsomhändertagande av barn och intresseavvägningar vid vårdens upphörande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Varje år tvångsomhändertas tusentals barn av socialnämnden och placeras för vård enligt LVU i ett familjehem. Att tvångsvårda ett barn är mycket ingripande, men vad innebär egentligen ett sådant omhändertagande? Vad kan barnets familj göra och vad har socialnämnden för skyldigheter för att möjliggöra ett upphörande av vården? Ställs barnkonventionen mot EKMR i någon del av processen och vad innebär detta? Utgångspunkten är att vård av barn ska bedrivas i enlighet med principen om barnets bästa och återföreningsprincipen, men vad innebär dessa principer och vad händer när de inte stämmer överens? Frågeställningarna ovan har besvarats i ett led att uppfylla uppsatsens två syften. Det första syftet med uppsatsen var att klargöra gällande rätt rörande vård enligt LVU och vårdens upphörande. Uppsatsens andra syfte var att redogöra för den intressekonflikt som kan uppstå mellan de två vägledande principerna på området och vad socialnämnden kan besluta i sådana situationer. Den traditionella rättsdogmatiska metoden användes parallellt med den rättsanalytiska metoden. I analysen anlades ett internationellt perspektiv. För att göra uppsatsen sammanhållen gjordes ett flertal avgränsningar, varav en var att endast behandla vård i familjehem. Uppsatsen disponerades med ändamålet att underlätta för läsaren att följa processen; från att en orosanmälan inkommer till vårdens upphörande och barnets eventuella hemflytt. Processen inleds av att socialnämnden, vanligtvis genom en orosanmälan, uppmärksammas på ett barn som riskerar att fara illa. Socialnämnden har en rad skyldigheter under processen, varav barnavårdsutredningen är bland de första. Visar barnavårdsutredningen att barnet är i behov av vård enligt LVU ska en vårdplan upprättas och vård ansökas om hos förvaltningsrätten. Utgångspunkten för att ett barn ska kunna tvångsomhändertas är att barnet har ett vårdbehov som inte kan tillgodoses frivilligt i det egna hemmet. Vårdbehovet kan grundas i ett miljöfall eller ett beteendefall. När barnet har placerats för vård i ett familjehem ska socialnämnden regelbundet följa vården och tillse att den inte bedrivs längre än nödvändigt. Alla beslut som tas rörande barn ska tas med beaktande av principen om barnets bästa. Vård av barn som sker utanför hemmet ska utöver principen om barnets bästa, bedrivas med utgångspunkt i återföreningsprincipen. När vården inte längre behövs ska den upphöra. I syfte att tillgodose denna regel har socialnämnden en skyldighet att överväga eller ompröva vården var sjätte månad. Med hänsyn till återföreningsprincipen ska barnet som huvudregel kunna flytta hem till föräldrarna när vården upphör; under förutsättning att principen om barnets bästa och återföreningsprincipen samspelar. När principen om barnets bästa och återföreningsprincipen inte samspelar ställs socialnämnden inför svåra beslut och bär ansvaret att styra barnets framtid. Intressekonflikten kan resultera i två utfall: socialnämnden kan ansöka om ett flyttningsförbud eller en vårdnadsöverflyttning. Ett flyttningsförbud kan bli aktuellt när det finns möjlighet för barnet att flytta hem i framtiden, men då föräldrarna behöver ytterligare förberedelse. En vårdnadsöverflyttning kan bli aktuell när det inte är troligt att barnet någon gång kommer flytta hem till föräldrarna. Slutsatsen som har dragits av uppsatsens syften och frågeställningar, är att vägen från en orosanmälan till ett ställningstagande rörande vårdens upphörande, aktualiserar flera komplicerade moment. Socialnämnden ska genomgående verka för att principen om barnets bästa och barnkonventionens tredje artikel tillgodoses i alla beslut. Återföreningsprincipen och EKMR, får därför ge vika vid fall av en intressekonflikt när fråga är om vården kan upphöra och om barnet kan flytta hem. Vem vet, hemma kan vara bra, men ibland kanske borta är bäst?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)