Utveckling av AdBluetank : Produktutveckling av AdBluetank för Rottne Industris skogsmaskiner

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Detta arbete har utförts i Rottne mot Rottne Industri AB under hösten 2018 och är ett examensarbete för programmet högskoleingenjör Teknisk design med inriktning produktdesign, D0023A, vid Luleå tekniska universitet. Rottne Industri AB tillverkar skogsmaskiner i varianterna skördare och skotare. I dag har de två olika storlekar på AdBluetankar. AdBlue är en vätska som tillsätts i avgassystemet för att minska utsläpp av kväveoxider. De har problem med att tankarna ibland spricker och de har spruckit vid infästningen. På grund av detta och att tankarna är gjorda i rostfritt stål som är relativt dyrt, vill de istället att tanken ska vara gjord i plast. Målet för arbetet har varit att utforma en AdBluetank och dess monteringsanordning med hänsyn till montering samt att tillfredsställa Rottne industris krav och önskemål. Arbetet har använt en användarcentrerad process som utgår från IDEO- the field guide to human-centrerad design med tre olika faser. I första fasen samlades det in information om den befintliga tanken och hur den monteras. Även information om bland annat AdBlue, användarcentrerad design, plast och lämpliga tillverkningsmetoder för denna produkt samlades in. I andra fasen användes den information som samlades in i första fasen till att generera idéer genom olika kreativa metoder. Utifrån de kreativa metoderna kombinerades idéerna till fyra koncept Pussel, Hörn 106°, Låda och Jto, som utvärderades. Utifrån utvärderingen valdes det att ta vidare koncepten Pussel och Hörn 106° till nästa fast. I sista fasen hades kontakt med ett plasttillverkningsföretag som fick ge feedback på koncepten, och utifrån det samt utvärderingen valdes koncept Pussel att vidareutveckla. Det slutliga konceptet blev två olika storlekar på plasttank som har styrgeometri för hjälp att drag slangar och kablage. Ny infästning som gör det smidigare att montera tanken än den befintliga samt lättare att komma åt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)