Användning av 3-dimensionell artefakt : Stöd i mekanik i ämnet Teknik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: Under mina VFU-perioder uppdagades elevernas, oavsett etnisk bakgrund eller annat modersmål än svenska, ovana med språkliga termer och begrepp inom tekniska ämnen. Frågan som väcktes var hur jag ska kunna möta elevernas lärande och förståelse av de ord och begrepp som används inom ämnet Teknik. I vardagen kommer elever inte i kontakt med de tekniska termer som används i skolan. Hajer & Meestringa (2014) beskriver att fackspråket eller skolspråket, oberoende av vilken utbildning, med tillhörande termer kan till en början vara svårt. Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i gymnasiet kan återberätta med hjälp av två olika 3-dimensionella modeller, artefakter, vilka krafterna är med deras angreppspunkter och avstånd/längder samt beskriva den mekaniska funktionen i modellerna. Dessutom vill jag undersöka om interaktion och gruppdynamik ger ett bättre resultat genom att arbeta och resonera tillsammans. Studien genomfördes med elever som läst mekanik i ämnet Teknik drygt ett halvår tidigare. Analys av ord och begrepp tas inte med i studien utan det är förståelsen för hur modellerna påverkas. Metoden jag använde är deltagande observation genom att två grupper med tre elever i varje fick berätta om funktionen i modellerna. De två grupperna deltog efter varandra så jag fick två undersökningsgrupper.  Studien filmades och all kommunikation transkriberades vilket jag sedan använde i min resultatbeskrivning och analys. Resultatet visar sig att modellerna sätter igång resonemangen mellan eleverna och det sker utbyte av kunskap och lärande. Då det sker en interaktion i gruppen blir lärandet bättre med en mer tydlig beskrivning av funktionen än om enbart en elev för resonemangen. Relevanta ord och begrepp används inte i stor omfattning. Modellerna används flitigt av eleverna. De visar med händerna samtidigt som de beskriver vad som påverkar konstruktionen med avseende på krafter med deras angreppspunkter och avstånd mellan kraft och vridningspunkt i beskrivningen av moment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)