Personer med Multipel skleros och deras upplevelser av sexualitet : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Bakgrund: Sexuell hälsa kan ses som en mänsklig rättighet, trots det kommer sexualitet och sexuell hälsa ofta i skymundan i den allmänna sjukvården. Sjuksköterskan har en viktig roll i att uppmärksamma och identifiera sexuell hälsa. Multipel skleros (MS) är en kronisk nervsjukdom som påverkar det centrala nervsystemet och personer med MS drabbas ofta av någon form av sexuell dysfunktion. Syfte: Syftet var att belysa hur personer med MS upplever att deras sexualitet påverkas av sjukdomen. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. En textanalys genomfördes med induktiv ansats på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet visade att personer med MS upplevde att sjukdomen förändrade deras sexualitet genom att olika dimensioner av deras liv blev påverkade. Kroppens förändringar orsakade av sjukdomen påverkade identiteten, relationer och kommunikationen. Det framkom en skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av hur kommunikationen fungerade. För många personer blev sexualiteten negativt påverkad på olika sätt medan några upplevde förbättrad sexualitet efter diagnosen. Slutsats: Sexualiteten var något som växelverkade med rollförändringar inom relationen som följde av sjukdomen. De var nära sammankopplade genom att förändringar i den ena sfären påverkade den andra och vice versa. Kommunikation blev en strategi för att hantera förändringar och kärleksfulla och stödjande relationer blev en resurs för personer med MS. Klinisk betydelse: Resultatet visar att sexualitet är viktigt för människors välbefinnande även om man är drabbad av långvarig sjukdom. Kunskapen kan användas i utveckling av sjuksköterskors omvårdnadsarbete för att synliggöra värdet av sexualitet för patienter med MS. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)