Alla pendlar! En kvantitativ undersökning av tjänstemäns pendlingsvanor, stress och kreativa organisationsklimat.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Det primära syftet med denna undersökning var att undersöka relationen mellan tjänstemäns pendlingstid och upplevd stress. Studien hade även ett sekundärt syfte, att undersöka om det fanns ett samband mellan tjänstemäns upplevda stress och det kreativa organisationsklimatet. Undersökningen genomfördes kvantitativt i form av en enkätunderökning bestående av tre delar. Enkätens första del bestod av Göran Ekvalls GEFA-formulär som avsåg att mäta hur respondenten upplevde det kreativa organisationsklimatet. Den andra delen bestod av ett GWBQ-formulär som avsåg att mäta den anställdas upplevda stress. Den avslutande delen bestod av ett antal egenformulerade frågor med avsikt att kartlägga respondenternas pendlingsvanor samt vissa bakgrundsvariabler som t.ex. kön, ålder m.m. Sjuttiofyra respondenter från fem organisationer deltog i studien vilket innebar en svarsfrekvens på 92,7 %. Resultaten visade att det fanns en signifikant positiv korrelation mellan pendlingstid och stress. Tjänstemän som pendlade lång tid (över 30 minuter) upplever sig mer stressade jämfört med de som pendlade kort tid (under 30 minuter). Resultaten visade även på en signifikant negativ korrelation mellan tjänstemäns upplevda stress och upplevelsen av det kreativa organisationsklimatet. Vi fann dock ingen korrelation mellan pendlingssätt och upplevd stress. Studiens begränsningar har diskuterats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)