Motivation och utmaningar vid förändringsarbete : En fallstudie om ledares uppfattningar kring ledarskapsutmaningar och medarbetares motivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Syftet med studien var att förstå vad ledare i en specifik organisation i offentlig sektor anser motiverar medarbetare vid ett förändringsarbete samt vilka utmaningar dessa ledare upplever relaterat till medarbetarna i förändringsprocessen. Studien är en fallstudie som genomfördes med kvalitativ metod och det empiriska materialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Urvalet utgjordes av individer som har haft en ledande roll i ett och samma förändringsarbete. Arbetet analyserades genom ett abduktivt förhållningssätt och teorierna transformativt- och transaktionellt ledarskap samt självbestämmandeteorin utgjorde studiens teoretiska ramverk. I resultatet identifierades fyra teman; kommunikation, medarbetarinflytande, tidsperspektiv samt ledaregenskaper och ledarrollen. Studien visar att en stor del av det som är utmanande för ledare relaterar till och ofta hämmar medarbetarnas motivation. Slutsatserna av studien är att god kommunikation, inflytande och transformativt ledarskap främjar motivation. Tid och informationsspridning verkar som utmaningar för ledare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)