Regional utveckling genom entreprenöriellt samarbete : En modell för en organiserad samverkan mellan restaurangnäring och offentlig sektor

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Sammanfattning:

Entreprenörskap har beskrivits som vår räddning ur finanskrisen och vidare anses regional utveckling vara en viktig del av Sveriges utveckling. Besöksnäringen tar i sin tur en betydande del av den regionala utvecklingen. Restaurangbranschen hör till besöksnäringen, men är en ofta oorganiserad resurs, som behöver höja sin status. Samverkan och nätverk är två tillvägagångssätt som uppmuntras i strävan att utveckla vår besöksnäring.

Hur skulle ett entreprenöriellt samarbete mellan kommun och restaurangbransch kunna utformas i syftet att gynna regional utveckling?

Syftet med denna studie är att designa en modell för samarbete mellan kommun och restaurangbransch. Vi strävar efter att beskriva hur ett entreprenöriellt samarbete mellan offentlig och privat sektor (då främst restaurangägare) skulle kunna vara utformat samt hur detta samarbete skulle kunna bidra till samhälleliga mål. Vidare ämnar vi analysera restaurangbranschens betydelse som spelpjäs i den regionala utvecklingen.

Metoden för denna studie är deduktiv. Problembakgrunden har lett oss in på teorier i ämnet, som sedan har testats mot empiri. Vårt hermeneutiska synsätt leder oss in på den kvalitativa studiemetoden. Intervjuer med åtta respondenter har kompletterat sekundär datainsamling.

En insikt om en efterfrågan på samverkan mellan kommun och restaurangbranschen har uppkommit. Denna efterfrågan visades både från restauranger och kommun. Problem har beskrivits i form av tidsbrist och konkurrens. Engagemang beskrivs som en av de viktigaste punkterna.

Denna studie har lett till en modell över hur samverkan kan se ut. Denna modell består av ett nätverk för restaurangerna med en Styrelse där representanter från restaurangerna sitter. Kommunen som förmedlar projekt och mål till nätverket genom en Ansvarig, som sitter med i styrelse för att upprätthålla en samhällsentreprenöriell anda inom nätverket. Vidare rymmer modellen ett Aktuellt projekt med en gästrepresentant som kommunicerar med nätverket. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)