Taktilitet i Virtual Reality, vän eller fiende? : En kvalitativ studie om sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i Virtual Reality

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

Författare: Petter Ljungdahl; [2019]

Nyckelord: Virtual Reality; VR; immersion; flow; interaktiv; taktil; stimuli;

Sammanfattning: I denna studie undersöks sambandet mellan visuella och taktila stimuli i Virtual Reality med avstamp i frågeställningarna: Hur stor roll spelar sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i en Virtual Reality-installation? Hur förändras deltagarens inlevelsekänsla när detta samband ändras? Hur förändras deltagarens rumsuppfattning när detta samband ändras? För att besvara frågeställningarna skapades två olika versioner av en interaktiv VR-installation utefter metoden forskning genom design. En av versionerna hade korrekt samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, det vill säga att deltagaren fysiskt kunde röra vid det denne såg med hjälp av fysiska objekt som var placerade i samma rum som installationen upplevdes i. Den andra versionen hade felaktigt samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, vilket innebar att de fysiska objekten hade flyttats en aning i Virtual Reality-installationen så att de ej speglade objekten i verkligheten. Det vill säga att informationen deltagaren avläste vid beröring ej stämde överens med informationen deltagaren avläste med synen. Därefter fick fyra deltagare testa dessa installationer och svara på frågor i en öppen intervjuform. Resultatet kopplades tydligt till Csíkszentmihályis flow-teori; när sambandet mellan dessa stimuli ej var korrekt så förändrades deltagarnas rumsuppfattning vilket bidrog till att de kände en lägre inlevelsekänsla. Möjligheten att kunna vidröra de fysiska objekten i sig ansågs dock som mer inlevelserikt än ifall möjligheten ej funnits där. Det ses även som styrkan med denna studie; att resultatet tydligt speglade de valda teorierna. Svagheten med studien var att resultatet enbart grundas på data från intervjuer med fyra deltagare, då flera ej hanns med inom tidsramen för studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)