Trovärdighetens roll för influencer marketing inom NFT : En kvalitativ studie av hur influence marketing påverkar konsumenternas attityd och trovärdighet gentemot marknadsförda Non-Fungible Token (NFT) projekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka hur influencer marketing påverkar konsumenternas attityd och trovärdighet gentemot marknadsförda Non-Fungible Token (NFT) projekt. Begreppet influencer marketing syftar till marknadsföringsstrategin som handlar om att utveckla relationer med influencers som sedan marknadsför en produkt eller varumärke för att påverka sina följare. Strategin används av företag inom olika marknadsområden för att kunna förmedla och rekommendera produkter på ett mer trovärdigt sätt. Många konsumenter upplever att marknadsföring av företag är för kommersiellt vilket leder till mindre trovärdighet. Genom att använda sig av influencers för att marknadsföra produkter, kan detta stärka trovärdigheten och information som förmedlas. Influencer marketing används även för att påverka konsumenter vid köp av NFT som blivit en populär trend att investera i eftersom det är en digital tillgång i form av konst och samlarobjekt. NFT köps online genom kryptovalutor och certifierar sedan en unik digital tillgång till sin ägare. Däremot finns det stora kunskapsluckor inom NFT vilket ställer högre krav på influencers expertis för att kunna få en högre trovärdighet av konsumenter, dessutom är NFT-marknaden volatil då priset korrelerar med Herding behavior och inlägg från sociala medier. Den instabila NFT-marknaden ihop med osäkerheten kring influencers trovärdighet skapar en försämrad effekt av förtroende i två olika led, dels influencer marketing och NFT. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med totalt 8 respondenter. Frågorna som formats i intervjuguiden har utgått från det teoretiska ramverket med teorier om influencer marketing, AIDA,  Source Credibility, Herding behavior och Electronic word-of-mouth. Teorierna är viktiga faktorer för att förstå och generera kunskap om hur konsumenter påverkas av influencers gällande NFT. Resultatet av studien visar att influencers har en tydlig och allmän stor påverkan på konsumenter. Dock är denna påverkan till en viss gräns och skiljer sig beroende på konsumenters tidigare erfarenheter. Om konsumenter är nya inom NFT har influencers haft en direkt påverkan på köpbeslut, medans för de kunniga konsumenterna, blir påverkan endast till att bli uppmärksamma konsumenterna om NFT-projekt som presenteras. Sedan tas egna analyser och beslut självständigt av konsumenterna. Resultatet visar även att expertis är en vital faktor för att öka influencers trovärdighet, samt att nyansering och perspektiv av NFT-projekt är något som uppskattas av konsumenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)