"Hade vi satsat på det förebyggande arbetet i god tid så hade vi inte behövt släcka bränder som vi gör i dagsläget." - En kvalitativ studie om socialarbetares syn på det förebyggande arbetet för att förhindra barn & ungdomars ingång i gängkriminalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Gängkriminalitet är ett högst aktuellt ämne i dagens Sverige, där många har åsikter om hur arbetet för att förhindra rekrytering till gängkriminalitet bör bedrivas. Debatten om rekryteringen av barn och ungdomar förekommer framför allt i samband med särskilt utsatta områden. Socialarbetare har ett viktigt ansvar i det förebyggande arbetet mot kriminalitet. Den här studien utforskar hur socialarbetare som arbetar med barn och ungdomar i särskilt utsatta områden anser att det förebyggande arbetet bör bedrivas för att förhindra ungdomars ingång till gängkriminalitet. Empirin i studien har samlats in genom totalt sex intervjuer med två skolkuratorer, en fältarbetare, en ungdomssekreterare, en familjebehandlare samt en socialsekreterare. Samtliga intervjupersoner arbetar i samma kommun, men i två olika särskilt utsatta områden. Den insamlade empirin analyserades med systemteori, teorin om sociala band, empowerment, identitetsteori/gruppidentitet samt social skiktning. Resultatet av studien visar att samtliga socialarbetare anser att det främsta preventionsarbetet sker genom att satsa på skolan, där elever ska få en chans att vara i ett sammanhang och utveckla sina identiteter. Vidare framträdde utveckling av samverkan mellan myndigheter och samverkan med föräldrar som två viktiga aspekter. Ett sista framträdande resultat var politikers sätt att prata om gängkriminalitet och människor i särskilt utsatta områden. Resultatet visar att politikers uttalanden har inverkan på synen och resursfördelningen i särskilt utsatta områden. Socialarbetare understryker vikten av att politiker omformulerar sina uttalanden för att inte skapa grupperingar i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)