Patienters upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som kan drabba alla människor. Sjukdomen kan orsaka lidande och patienternas livsvärld kan förändras då komplikationer uppstår om egenvården inte utförs korrekt. Syfte: Beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt och baserades på elva orginalartiklar av kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultat: Ur analysen framkom fem områden: Lära känna sjukdomen genom kunskap och information, påverkad livsvärld, förändring i levnadsvanor och livsstil efter sjukdomsdebut, mentala påfrestningar och att hitta motivation till förändring. Slutsats: Upplevelserna av att av diabetes typ två var unik och individuell. Därför är det viktigt att sjuksköterskan möter varje patient med öppenhet för deras livsvärld och anpassar sig efter deras behov eftersom målet är att patienterna själva ska känna meningsfullhet i vardagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)