Värdeflödesanalys, Data Envelopment Analysis och Riskanalys : En fallstudie för att utvärdera effektiviteten och klargöra risker med utgångspunkt i värdeflödeskarta hos ett svenskt tillverkningsföretag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Författare: Tove Sjödin; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Organizations to day works continuous to make their processes better to achieve customer satisfaction and achieve competitive advantage. In order to achieve this is continuous improvement and efficiency to key principles. To lower the logistics cost is one way to achieve competitive advantage. The purpose with this study is to clarify the process flow for two products with a value stream map of the activities. The goal is to minimize the transportation cost. Through a value flow analysis, the objective of the study, is to visualize the current state of the product flow, and with the initial state make suggestions for new states.  The new states should present a more efficient flow. To count the relative efficiency Data Envelopment Analysis is combined with the value flow analysis.  The current state will be compared to the alternative future states. Later on the value stream map and a risk analysis is combined to easy see what the better efficiency will bring in accordance to work needed for the change. The results indicates that the flow for product 2 may go from a relative efficiency at 92% to 97% when compared to an ideal state.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)