Integrering av LCA och LCC i en multikriterieanalys : Optimering av byggnadsdelar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

Sammanfattning: Syfte: Detta examensarbete behandlar integrering av miljöbelastning och kostnader vid projektering av byggnader. Enligt tidigare forskning och svenska rapporter är användningen av livscykelkostnader och livscykelanalyser begränsad inom byggsektorn. Än mer begränsad är sammanvägning av dessa analyser för optimering av byggdelar och hela byggnadsverk. Målet med detta examensarbete är därför att testa en konceptmodell vilken syftar till att integrera miljöbelastning och kostnader under en hellivscykel. Frågeställningarna som besvaras är ”Hur kan fasadmaterial utvärderas utifrån miljömässiga och ekonomiska aspekter?” och ”Hur kan kostnader och miljöbelastning sammanvägas för att skapa beslutsunderlag för val avfasadmaterial?”. Metod: Konceptmodellen prövas genom en fallstudie där ett antal fasader utgör fallet. Dessutom jämförs resultaten från fallstudien med inhämtade data från genomförd litteraturstudie. Resultat: Studien visar att den testade konceptmodellen fungerar med hjälp av relativt enkla verktyg. En multikriterieanalys genomförs på resultaten från LCA och LCC vilket genererar jämförbara slutvärden för fasaderna. Konsekvenser: Slutsatser som kan dras utifrån studien är att LCA och LCC är relativt enkla att genomföra i tidiga skeden om schablonvärden för livslängder kan nyttjas och modellinläsning mot en färdig miljödatabas finns tillgänglig. Vidare visar studien att multikriterieanalysen COPRAS är lämplig för integrering av miljöpåverkan och kostnader. Vidare studier på konceptmodellen bör genomföras med hjälp av intervjuer i branschen. Begränsningar: Studiens resultat begränsas av det faktum att den genomförs som en fallstudie där författarna bedömer huruvida konceptmodellen går att använda eller ej. För större förståelse kring hur användbar den är i praktiken och vilka modifieringar som bör genomföras måste branschens åsikter beaktas, exempelvis med hjälp av intervjuer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)