Hållbarhet och omvårdnad : en begreppsanalys av hållbarhet i dess relation till ämnet omvårdnad.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Författare: Anna Anåker; [2011]

Nyckelord: Begreppsanalys; Hållbarhet; Omvårdnad.;

Sammanfattning:

Syftet med examensarbetet var att analysera begreppet hållbarhet i dess relation till ämnet omvårdnad. Designen var en begreppsanalys. Som analysmodell har Walker och Avants modell för begreppsanalys använts. Till grund för analysen låg en lexikal analys och en analys av vetenskapliga artiklar. Resultatet av den lexikala analysen visade på stora skillnader mellan svenska och engelska definitioner av begreppet. Analysen av de vetenskapliga artiklarna visade att omvårdnadsforskare använder sig av begreppet hållbarhet inom tre olika områden; ekologi och holism, FN´s definition av hållbar utveckling, samt att möjliggöra en fortsättning under en viss tid. Centrala ord vid definitionen av begreppet hållbarhet inom omvårdnad blev; ekologi, framtid, global, holism, miljö och upprätthålla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)