Sjuksköterskors uppfattningar om bemötande av patienter med borderline personlighetssyndrom inom somatisk akutsjukvård

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

Författare: Inga Larsson; Johanna Lydahl; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING   Bakgrund: forskning visar att patienter med borderline personlighetssyndrom är vanligt förekommande inom somatisk akutsjukvård i samband med destruktiva handlingar. I flertalet studier framkommer generellt negativa attityder hos personalen och en bristande kunskapsnivå om patientgruppen som visat sig leda till ett sämre bemötande. Detta kan resultera i försämrad vårdkvalitet och försämrade behandlingsresultat vilket kan orsaka ökat lidande för patienten samt ökade vårdkostnader.   Syfte: att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om bemötande av patienter med borderline personlighetssyndrom inom somatisk akutsjukvård   Metod: studiens design var kvalitativ metod med fenomenografisk ansats. Sex informanter från två akutsjukvårdsverksamheter på ett universitetssjukhus inkluderades i en intervjustudie.   Resultat: sex kvalitativt skilda beskrivningskategorier kunde identifieras vilka representerar informanternas olika uppfattningar av bemötande av patientgruppen.

    Frustration - ett genomgående mönster som kommer av många olika faktorer och som påverkar bemötandet av patientgruppen. Bristfällig kunskap om psykiatriska diagnoser och psykiatrisk omvårdnad Känslor, fördomar och negativa attityder kan påverka bemötandet Diskrepans i uppfattningen om bemötandet av patienter med borderline personlighetssyndrom Samarbete mellan psykiatri och somatik - en viktig faktor för ett gott bemötande Tid är en viktig faktor för ett gott bemötande   Slutsats: studien visar att sjuksköterskor inom somatisk akutsjukvård uppfattar att bemötandet av patienter med borderline personlighetssyndrom påverkas av flertalet faktorer. Okunskap, tidsbrist och ett bristande samarbete med den psykiatriska vården skapar känslor av frustration, vidmakthållande av negativa attityder och fördomar samt en diskrepans i uppfattningen avseende hur patientgruppen bör bemötas. Med ett ökat utbyte av utbildning och information mellan somatiska och psykiatriska verksamhetsområdet uppfattas bemötandet till patienterna kunna förbättras.   nyckelord: borderline personlighetssyndrom, akutsjukvård, självskada, bemötande  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)