Oskäliga avtalsvillkor i aktieägaravtal - En studie av hur 36 § avtalslagen tillämpas på överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Aktieägaravtal är ett avtal mellan ägare i aktiebolag vilket reglerar rättigheter och förpliktelser som är förenade med aktieägandet. Det är i grunden ett vanligt avtal men skiljer sig från avtal i allmänhet genom att det rör aktiebolagsrättsliga frågor. Avsikten är ofta att undvika en tillämpning av regleringen om aktiers fria överlåtbarhet i ABL genom att i avtalet föreskriva överlåtelsebegränsningar. Aktieägaravtal aktualiserar grundläggande frågor om förhållandet mellan avtalsrätt och aktiebolagsrätt. Hur tillämpas avtalsrättsliga principer som 36 § AvtL på avtalsvillkor i aktieägaravtal, vilka hänsyn ska beaktas och är det möjligt att beakta speciella aktiebolagsrättsliga hänsyn? Syftet med uppsatsen är att bidra till en ökad förståelse för hur 36 § AvtL tillämpas på avtalsvillkor i aktieägaravtal och särskilt med avseende på överlåtelsebegränsningar. Avtalsrätten och aktiebolagsrätten utgör två skilda rättsområden och utgångspunkten är att dessa inte påverkar varandra. En aktiebolagsrättslig bedömning påverkas inte av vad som föreskrivs i aktieägaravtal och att avtalet avviker från grundläggande aktiebolagsrättsliga regler påverkar inte en avtalsrättslig bedömningen. Utgångspunkten stämmer till stor del när det gäller avtalets påverkan på en aktiebolagsrättslig bedömning. Aktieägaravtal saknar därav aktiebolagsrättslig verkan och är således inte bindande för bolaget och dess organ. En aktieförvärvande tredje man är inte heller bunden av eventuella överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal. Som huvudregel är avtal avtalsrättsligt bindande mellan parterna. Avtalsrätten är dock inte helt separerad från aktiebolagsrätten vilket gör att avtalsfriheten är inskränkt med hänsyn till aktiebolagsrätten. Exempelvis genom att vissa regler i ABL betraktas som avtalsrättsligt tvingande. Det är även möjligt att beakta aktiebolagsrättsliga intressen vid en tillämpning av 36 § AvtL på avtalsvillkor i aktieägaravtal. Utgångspunkten stämmer därav sämre när det gäller aktiebolagsrättens påverkan på en avtalsrättslig bedömningen. Det finns möjlighet att tillämpa 36 § AvtL på avtalsvillkor som framstår som oskäliga i aktieägaravtal. I bedömningen av om ett avtalsvillkor är oskäligt eller ej tas först och främst avtalsrättsliga hänsyn. Exempelvis om avtalsvillkoret avviker från tvingande eller dispositiva regler, om ena parten givits ensam beslutanderätt och om ena parten intar en underlägsen ställning. Det är därutöver möjligt att beakta speciella aktiebolagsrättsliga hänsyn. När det gäller villkor i aktieägaravtal som begränsar överlåtelsefriheten i ABL är det möjligt att beakta vilken inlåsningseffekt och den inskränkning av minoritetsskyddet som avtalsvillkoret innebär. Det är de avtalsvillkor som innebär den största inlåsningseffekten som möjligheten att tillämpa 36 § AvtL är som störst. Sannolikt krävs även att den part som blir inlåst intar en underlägsen ställning för att 36 § AvtL ska tillämpas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)