Hur kan sjuksköterskan identifiera äldremisshandel? En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: God hälsa är en mänsklig rättighet oavsett ålder. Våld i nära relationer drabbar även äldre, och så kallad äldremisshandel är ett dolt folkhälsoproblem som drabbar en växande andel av befolkningen. Äldremisshandel kan innebära fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld samt försummelse. Bristande medvetenhet och kunskap samt ålderism utgör ett hinder för vården att identifiera äldremisshandel. Sjuksköterskan har en roll i att identifiera äldremisshandel och ge god personcentrerad vård till denna vårdbehövande grupp. Syfte: Att kartlägga hur sjuksköterskan kan identifiera äldremisshandel. Metod: En strukturerad litteraturöversikt. Resultat: Huvudfynden resulterade i två huvudkategorier: observation och kommunikation. Kategorin observation delades in i underkategorierna person, närstående och 4 hemmiljö. Här ingår fysiska skador, förändrade levnadsvanor, levnadsmiljö och den äldres dynamik med närstående. Kategorin kommunikation delades in i underkategorierna patient och team. Detta inbegriper hur vårdpersonal kommunicerar med patienten kring äldremisshandel och hur teamsamverkan främjar möjligheterna till identifiering. Slutsatser: Ett första steg i att bekämpa äldremisshandel är att identifiera de som utsätts. I sjuksköterskans roll ingår det att lindra lidande och arbeta personcentrerat. Kunskap om skador, observation av dynamik mellan patient och närstående och hemmiljö, samt förtroendefulla möten med de äldre, är av stor vikt för att identifiera äldremisshandel. Ålderism och bristande medvetenhet och kunskap är hindrande faktorer, som kan motverkas med utbildning och utveckling av olika verktyg som underlättar för sjuksköterskan att identifiera utsatta personer. Teamsamverkan och ett personcentrerat arbetssätt främjar identifieringsmöjligheterna. Samhällets systematiska arbete med barnmisshandel kan vara en utgångspunkt för att ta sig an det växande problemet med äldremisshandel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)