Den andre i kärlekens gemenskap : Anhörigas upplevelser i samband med hjärt- eller lungtransplantation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Nära patienten i samband med hjärt- eller lungtransplantation finns ofta anhöriga. Anhöriga upplever påfrestningar och har ett kunskapsbehov i samband med transplantationen. Liksom patienten är anhöriga sårbara och det är av betydelse att undersöka anhörigas upplevelser, det kan medföra att anhöriga bättre förbereds för den påfrestning transplantationen innebär. Litteraturstudiens syfte var att undersöka upplevelsen av att vara anhörig i samband med hjärt- eller lungtransplantation. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie och analysen gjordes med stöd av hermeneutisk metod. Resultatet visar att anhörigas stöd till patienten var en akt av kärlek som medförde att anhöriga bland annat försakade vänner och förändrade det dagliga livet. Transplantationen innebar en väntan och mycket känslor för anhöriga, allt från glädje när samtalet om att det var dags för transplantation kom, till oro för att patientens tillstånd efter transplantationen kunde försämras igen. Anhöriga upplevde brist i tillgängligheten från vården gällande information, uppmärksamhet och stöd i sin roll. I litteraturen är omvårdnadsprocessen relaterat till anhörigas upplevelser i samband med hjärt- eller lungtransplantation bristande, därför är framtida forskning betydelsefull för att skapa ytterligare evidensbaserad kunskap till omvårdnadsprocessen om anhörigas upplevelser. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)