Nyttan av Information Management En kvalitativ undersökning av komplexa organisationers informationshantering

Detta är en Master-uppsats från IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Med begreppet information management åsyftas ett systematiskt och långsiktigt hanterande av organisationers information med målet att bidra med organisatorisk effektivitet samt tillgodose individers behov av tillgång och nyttjande av information. Ur denna bakgrund ses information som en nödvändighet, både ur ett individperspektiv samt ur ett verksamhetsperspektiv. Trots detta misslyckas många organisationer med att påvisa nyttan med en organisations informationshantering. Tidigare forskning pekar bland annat på utmaningar med att definiera innebörden av information management, där området är mångfacetterad och abstrakt i koppling till näraliggande forskningsområden och teorier. Detta ger upphov till mer nyanserade definitioner kring information management som område, samt en förståelse om hur nyttan kan uttryckas. Utifrån denna bakgrund har följande studie haft som syfte att påvisa nyttorealiseringen av stora och komplexa organisationers informationshantering. Den empiriska studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer, där representanter från två stora organisationer samt två konsultföretag utgjort studiens respondenter. Resultatet pekar på slutsatsen att nyttan av information management framträder ur individens och organisationens förmåga att skapa, dela och strategiskt nyttja information. Detta har i studien uttryckts som användarnytta och verksamhetsnytta, där användarnyttan uppkommer av individens förmåga att skapa mening ur information som sedermera utvecklas till organisatorisk kunskap och som på sikt ger upphov till verksamhetsnytta, i form av bland annat konkurrensfördelar, monetär nytta samt ökad organisatorisk prestanda. Studien har därmed bidragit med en holistisk syn på de organisatoriska och kvalitativa nyttoeffekter som uppstår av en ändamålsenlig informationshantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)