”Grupper som inte har några konflikter, det tror inte jag på” - En kvalitativ studie om sex lärares syn på konflikter och konflikthantering

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att synliggöra och analysera hur sex grundskolelärare ser på konflikter ochkonflikthantering. Frågeställningarna som vi har utgått från är:1. Hur ser sex verksamma lärare på konflikter och konflikthantering?2. Hur använder sig dessa sex lärare av samtalet i konflikthantering?3. Hur ser de här sex lärarna på arbetet med likabehandlingsplanen?Vi har genomfört en kvalitativ studie med intervju som metod. Materialet har spelats in och transkriberats,därefter sammanfattats och analyserats genom koncentrering och korsreferenser.Vi har kommit fram till att synen på konflikter och konflikthantering skiljer sig från person till person. Begreppetkonflikt rymmer flertalet definitioner och det finns därför olika sätt att agera i konfliktsituationer.Respondenterna ser på samtal som en viktig aspekt av konflikter och konflikthantering. Vi har även dragitslutsatsen att förebyggande arbete för att nå en robust samarbetskultur kan vara en givande målsättning ikonflikthanteringsarbetet. För majoriteten av våra respondenter representerar likabehandlingsplanen inte en delav det dagliga arbetet.Vår studie är intressant ur en pedagogisk synvinkel med utgångspunkt i att konflikter uppstår på daglig basis iskolan. Kunskap om olika synsätt på konflikter och konflikthantering är av intresse för verksamma pedagoger dådet kan bidra till att skolan blir en trygg och lärorik miljö för såväl lärare som elev.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)