Hur metodstyrt ledarskap påverkas av nyckeltal

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Författare: John Lindskog; [2019]

Nyckelord: Lean; nyckeltal; ledarskap; metodstyrning;

Sammanfattning: Det här examensarbetet undersöker hur metodstyrt ledarskap påverkas av nyckeltal och syftar till att öka förståelsen för det metodstyrda ledarskapets betydelse. Undersökningen genomförs som en fallstudie vid en fabrik inom en global koncern. Genom att intervjua ledare, observera möten, studera dokument och även göra ett studiebesök på ett referensföretag, söker rapporten svar på forskningsfrågor om vilket ledarskap som de befintliga nyckeltalen skapar, hur nyckeltal kan utformas för att stärka det metodstyrda ledarskapet och hur förmågan att leda metodstyrning kan mätas. Metodstyrning handlar om att kontinuerligt söka efter det bästa arbetssättet, att hela tiden förfina arbetsprocessen, för att nå ett lite bättre resultat än man uppnådde i går. För att det ska bli möjligt krävs ledare som inte bara säger vad som ska göras, utan också är med och utvecklar hur arbetsuppgifterna utförs. Ofta, särskilt inom tillverkningsföretag, resulterar det i ett standardiserat arbetssätt. Rapporten finner att de nyckeltal som används i dag, bidrar till ett engagerat ledarskap i den studerade fabriken. Nyckeltalen får stort utrymme i det dagliga arbetet, men ledarna strävar inte efter att kortsiktigt putsa till siffrorna utan vill nå långsiktigt stabila resultat. Under intervjuerna växer en modell fram för hur ledarskap kan utvärderas. Den överensstämmer ganska väl med Lean ledarutveckling, men är en vidareutveckling på så vis att standarden dels ska utvecklas av ledarna själva, dels ska utvärderingen ske parvis. Genom att göra indirekta mätningar, blir det möjligt att sätta siffror på förmågan att leda metodstyrt. I praktiken innebär det att en organisation kan mäta hur många förändringar som görs i det standardiserade arbetssättet och genom det få en uppfattning om sin förmåga. Måttet är inte heltäckande, men som en del av en helhet ger det en tillräckligt bra bild.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)