Vad krävs för att stanna? Betydelsen av de anställdas upplevda arbetsmiljö

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: En hälsosam arbetsplats skapas genom arbete inom flertalet områden med fokusering på de anställdas delaktighet, inflytande, utveckling, hälsa samt balans mellan arbete och fritid vilket i sin tur leder till minskad personalomsättning och därmed större möjligheter att behålla sin personal. Syfte: Studiens syfte var att undersöka vilka hälsofaktorer i arbetsmiljön anställda upplevde påverkar dem att förbli anställda på ett företag samt sambandet mellan upplevd arbetsmiljö och intention till uppsägning. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes där anställda på ett företag inom informationsteknik (n = 114) besvarade en enkät med frågor kring arbetsmiljö, hälsa och intention till uppsägning. Resultat: Huvudresultatet visar ett signifikant samband mellan arbetsmiljöfaktorer och intention till uppsägning. Studien indikerar att arbetsklimat, arbetskrav, delaktighet, självskattad hälsa, arbetstillfredsställelse, belöning samt balans arbete/privatliv kan förklara variansen för intention till uppsägning till 14,6 %. De viktigaste faktorerna för att förbli anställd på företaget var kompetensutveckling samt trivsel med kollegor och arbetsuppgifter. Slutsats: Studien visade att arbetsmiljö till viss del predicerar intention till uppsägning vilket bekräftar tidigare forskning. Detta är betydelsefullt för folkhälsan i stort i och med att människors hälsa påverkas av arbetet och arbetslivet men det kan även vara betydande för företag som i framtiden vill behålla anställda om konkurrensen ökar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)