Hur kommunicerar Försäkringskassan tillit och förtroende i tider av misstroende för myndigheten? En kritisk diskursanalys av debattartiklar publicerade i svensk nyhetsmedia

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

Sammanfattning: Syfte:I denna uppsats studeras hur Försäkringskassan, vars ansvarsområde är att förvalta det offentliga trygghetssystemet, väljer att kommunicera trygghet, tillit och förtroende i sina uttalanden i tider av misstroende. Detta för att dra slutsatser om hur Försäkringskassans externa kommunikation tar sig form och vilka diskurser som Försäkringskassan använder sig av när de talar till allmänheten.Teori:Denna uppsats utgår från teorier inom tillitsforskningen som studerar sociala och institutionella relationer samt samhällets tillitsnivåer. Forskningen om den nordiska samhällsmodellen utgör en viktig del i uppsatsen för att beskriva vilka utgångspunkter kommunikationsarbetet har för en myndighet som Försäkringskassan.Metod:Uppsatsen använder sig av kritisk diskursanalys som metod för att undersöka Försäkringskassans offentliga kommunikation: åtta debattartiklar publicerade i svensk nyhetsmedia mellan åren 2015 och 2018.Resultat:Undersökningen fann flera olika strategier som Försäkringskassan kommu-nicerar tillit och förtroende på. Försäkringskassan framställer organisationen som en av de myndigheter som tar största ansvaret för Sveriges trygghetssystem och framställer även myndigheten som en beskyddare av välfärden. En annan vanlig strategi var att hänvisa till lagtexter och regelverk för att förklara för läsarna på vilka grunder Försäkringskassans beslutsprocesser styrs, detta för att ge inryck av tillförlitlighet och rättrådighet.Vanligt var också att Försäkringskassan sökte påverka sina läsare med förnuftsargument för att tillföra ett strukturellt perspektiv på debatten om assistansersättning för att influera läsaren att tänka rationellt och motverka känsloargument kring Försäkringskassans arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)