”Konflikt är när man tycker olika, så tänker jag” : Hur förskollärare uppfattar konflikter i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Förskollärare har ett stort ansvar i förskolan för att skapa en lärorik och trygg miljö i verksamheten. Förskollärare ska kunna förebygga och handleda barn i deras konflikter för att på bästa sätt låta barn utveckla sin kommunikation och sitt samspel med andra. Barn behöver få verktyg för att kunna hantera konflikter och en förståelse för att det är en naturlig del av livet. Vårt arbete utgår från Vygotskijs sociokulturella teori och relevant forskning kopplat till vårt ämne kommer att presenteras i arbetet. Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar konflikter i förskolan, vilka de vanligaste konfliktsituationerna mellan barnen är och vilka konflikthanteringsstrategier pedagogerna använder. För att uppnå ett trovärdigt resultat har vi använt oss av kvalitativa samtalsintervjuer där sex förskollärare från två olika förskolor har intervjuats. Studiens resultat utifrån intervjuer visar att förskollärarnas uppfattning av konflikter och konflikthanteringsstrategier är att de har gemensam syn. Förskollärarna använder sig av olika strategier för att lösa konflikter mellan barn. Resultatet visar att förskollärarna är medvetna om vilka typer av konflikter som förekommer och hur de ska bemöta barn i konflikter genom samtal men också genom att låta barnen försöka lösa konflikter själva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)