Finansmarknadens reaktioner på naturkatastrofer förorsakade av enskilda bolag : En eventstudie av katastrofen i den Mexikanska golfen 2010

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Bakgrund: Den 20:e april 2010 inträffade en explosion på BP:s oljeplattform Deepwater Horizon i Mexikanska Golfen. Explosionen uppstod på grund av metangas som under högt tryck expanderade på plattformen och sedan antändes. Detta ledde senare till att oljeplattformen sjönk och ett stort okontrollerat oljeläckage uppstod på cirka 1500 meters djup.          Att explosionen i den mexikanska golfen har påverkat BP negativt och varit mycket kostsamt för företaget är uppenbart, börskursen hade som mest sjunkit med cirka 60 procent. Det kan vara intressant att undersöka huruvida denna katastrof, utlöst av en enskild aktör, också har spridit sig över till andra aktörer i Olja & Gas sektorn.

Syfte: Syftet med denna C-uppsats är att undersöka huruvida BP:s katastrof i den Mexikanska golfen har påverkat andra aktörer i samma sektor (Olja & Gas sektorn).

Metod: Sekundärdata presenteras som en kvantitativ ansats i form av siffror och för att kunna dra slutsatserna använder vi oss av en deduktiv ansats.I denna studie tillämpas en metodikteknik i form av en eventstudie, där beräkningar av den abnorma och förväntade avkastningen baseras på marknadsmodellen. Vidare har två hypoteser testats, där syftet med Hypotes Iär att pröva huruvida information om händelsen i den Mexikanska Golfen påverkar andra företag i samma sektor som BP. Syftet med Hypotes IIär att testa samma företag under samma period som Hypotes I, men undersöker förändring i tradingvolymerna istället för i aktiekurserna.

Teori: Effektiva Marknadshypotesen, Random Walk och Flockbeteende

Slutsatser: Dessa båda undersökningar d.v.s. Hypotes I och Hypotes II pekar starkt på slutsatsen att eventet har haft inverkat på övriga bolag i sektorn. Vi kunde vid en jämförelse med tidigare studier som genomförts på andra katastrofer, konstatera att skeendet har både likheter och skillnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)