Fallstudie om strategier för riskminimering vid utrullning av ERP-system

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Informatik

Sammanfattning: ERP-system kan vara väldigt komplexa att implementera i organisationer. Det är en utmaning som funnits med sedan lång tid tillbaka, där ERP-implementeringar misslyckas delvis på grund av bristande strategier. Teknologin utvecklas och därmed måste organisationerna hänga med i den utvecklingen när det gäller system. Alla organisationer är annorlunda och kräver därför olika lösningar. Detta kan medföra risker och problem under processens gång för att nå ett lyckat resultat. I denna studie undersöks det vilka strategier som är användbara under planeringsfasen för att minimera risker vid utrullning av ett globalt ERP-system. Syftet är att utvärdera strategier och risker i planeringsfasen där det är bristande tidigare forskning. Det anses inte som den viktigaste delen vid systembyten men är en betydande faktor för ett lyckat resultat. Fallstudien lägger fokus på ett globalt projekt där förberedelsefasen av en ERP-utrullning pågår. Datainsamlingen består av dokument från organisationen samt intervjuer av fyra olika nyckel-personer inom projektet. Slutsatsen i uppsatsen påvisar att det är avgörande att tidigt i projektet definiera strategin över strukturerade processer för att hantera risker. Två strategier som anses avgörande för att ett projekt ska bli lyckat är kommunikation och toppledningsstöd. Toppledningsstödet är väldigt viktigt i ett globalt projekt, men det medför även risker inom kommunikation och detaljplanering om det inte appliceras korrekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)