Äldre personers syn på e-hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: E-hälsa är ett snabbt växande område inom hälso- och sjukvården som har möjlighet att möta äldre personers behov. Äldre personer har ett intresse av att använda e-hälsa då det har potentialen att ge dem bättre insikt i deras vård i form av tillgänglig hälsoinformation. Äldre personer är dock osäkra på sin kompetens när det kommer till användning av teknik. Syfte: Att belysa äldre personers erfarenheter av e-hälsa. Metod: Litteraturstudie där resultatet bygger på analys av åtta valda studier med kvalitativ data. Resultat: Under analysen framkom två teman: Tillgänglighet och Delaktighet. Slutsats: Äldre personer erfar att e-hälsa ger ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvård och ökar deras delaktighet i sin egen vård men att tekniken kan vara svår att hantera. Möjligheten till regelbunden kontakt ger trygghet, insikt, medvetenhet och ökad egenvårdskapacitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)