Köp inte grisen i (IT) säcken

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: IT-branschen är en bransch på stark frammarsch och digitaliseringen skapar ett ändrat kundbeteende, vilket påverkar företagens verksamhet och IT-investeringar kan bli nödvändiga. Av många IT-projekt som startas är det få som uppfattas som lyckade. Föreliggande studie har fokuserat på den initiala beställningsprocessen - vilka problem och svårigheter som uppstår under beställningsprocessen samt vilken typ av interaktiv lösning som ska utvecklas och hur denna ska utformas för att vara ett hjälpmedel vid beställning av IT-projekt. De främsta problemen i beställningsprocessen kan delas in i sex huvudkategorier; förarbete, funktioner, mål, kommunikation, engagemang och upplägg. Ett av de största problemen är att kunderna inte är vana att arbeta agilt. För att minimera problem i beställningsfasen är det viktigt att fokusera på kommunikation, begriplighet och tydlighet. Med hjälp av dessa ledord skapas en interaktiv PDF som är möjlig att integrera i befintliga system och på ett enkelt sätt kan skickas till kunderna i två omgångar. För att beställningsverktyget ska fungera måste fokus vara att användaren ska förstå helheten, att verktyget är enkelt att använda samt att det inte tar för mycket tid i anspråk. Används beställningsverktyget uppfattas leverantören som en professionell aktör som är tydlig och vågar ställa krav på motparten, vilket upplevs som positivt.En studie om hur ett interaktivt verktyg kan underlätta beställningsprocessen vid beställning av ett agilt it-projekt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)