Kommunicera effektivt vid organisationsförändring : En kvalitativ studie om chefer, kommunikation, organisationsförändring och psykisk ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att belysa hur chefer resonerar kring kommunikationens roll i förändringsprocesser för att arbeta effektivt för en hållbar arbetsmiljö även under förändringen.   De forskningsfrågor som har använts i uppsatsen är följande: Vilken eller vilka kommunikativa verktyg och/eller andra modeller/teorier uppfattade de intervjuade cheferna har hjälpt dem när de genomfört organisationsförändringar? Hur ser cheferna att de kan påverka den psykiska hälsan hos sina medarbetare utifrån hur de arbetar i förändringsprocessen? Hur stämmer chefernas förändringsprocess med teorierna? Det teoretiska ramverket utgår från socialpsykologi, strategiskkommunikation, salutogenforskning och managementteorier. Ramverket sammanfattas i tabell 1:1, se bilaga 3. Valet av dessa teorier reflekterar den komplexitet och den förståelse som krävs inom flera olika vetenskapsteorier för att uppnå minskad psykisk ohälsa vid organisationsförändringar med hjälp av kommunikativa insatser. Studien har en kvalitativ ansats, vilket används då syftet är att undersöka hur chefer resonerar kring kommunikationens roll i förändringsprocesser. För att uppnå syftet valdes metoden mailintervju, då den underlättar för respondenten att använda egna ord och gör att respondenterna vågar öppna sig mer i sina svar än i till exempel en samtalsintervju (Ryen, 2004).  Resultatet av uppsatsen visar på att de flesta av cheferna ser sambandet mellan psykisk ohälsa hos sina medarbetare och den organisationsförändring de varit med och genomfört. Angående kommunikationen så kände de flesta av cheferna att man kunde ha varit tydligare i sin kommunikation och att de hade behövt mer tid tillsammans med sina medarbetare för bearbetning och samtal. Alla cheferna menar att kommunikation är ett viktigt hjälpmedel vid organisationsförändringar för att minska psykisk ohälsa. Men också att kunskapen utifrån teorier och modeller fattades inom kommunikation. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)