Revision -och redovisningsbranschen : Hur väl sammanfaller utbildningskraven med arbetsmarknadens krav

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Uppsatsen behandlar ämnet personalutbildning, som sträcker sig sedan långt tillbaka i tiden och omtalas i form av lärande. Detta har satt sina spår i många organisationer i form av interna utbildningar och vidareutbildningar. Uppsatsen inriktar sig på yrket revision och redovisning som är en bransch som satsar stark på personalutbildningar.

Huvudsyftet med denna studie är att ta reda på vad revisionsbolagen söker för kvalifikationer hos den nyexaminerade samt se ifall den nyexaminerades tidigare utbildningskompetens matchar deras krav på vilka kompetenser denne skall besitta. Ett delsyfte är att få insyn i studentens uppfattning om den egna utbildningen i organisationen.

Författarna har valt att använda sig utav både kvalitativa och kvantitativa ansatser, där den kvalitativa utgörs av tre intervjuer med tre olika revisionsbolag KPMG, Öhrling Pricewaterhouse Coopers och Linderbergs Grant Thorton. Den kvantitativa ansatsen utgörs av en ”begränsad attitydstudie”, där tio ny examinerade studenter tillfrågades, i form av en likertskala, om deras uppfattning av den egna organisationen.

Uppsatsen slutsatser visar att revisionsbolagen söker olika kvalifikationer hos den nyexaminerade och en matchning av dessa kvalifikationer ger bästa möjliga resultat vid anställning. Den viktigaste kvalifikationen är den sociala kompetensen som speglar individens rätta jag och är även avgörande för karriärutvecklingen. En annan avgörande faktor för den sociala kompetensen är samarbetsförmågan, där de anställda ständigt arbetar i grupp men även samarbetet med kunder. Andra kvalifikationer är den personliga kompetensen, där etik, moral och värderingar hos den anställde prioriteras högt, strategiska kompetensen där den nyanställda ska vara införstådd med verksamhetens mål och innehåll, och den sista är yrkestekniska kompetensen som omges av utbildningar inom revision och redovisningar och dessa sätts ihop utav revisorsnämnden och FAR SRS.

Den andra delen av slutsatsen behandlar studenternas egna uppfattningar om den egna utbildningen i organisationen, där majoriteten av dem tillfrågade nyexaminerade är ganska positiva till den egna organisationen och anser sig vara nöjda med tillämpningen av teorin i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)