Språkets betydelse i matematikundervisningen : En studie som berör flerspråkiga elever

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Åren 2015 och 2016 kom det cirka 200 000 immigranter till Sverige. Detta innebär att det ställs krav på den svenska skolan som utvecklats och blivit allt mer mångkulturell. Enligt statistik från Skolverket kan det fastställas att det i Sverige finns en stor mängd flerspråkiga grundskoleelever som inte uppnår målen i matematik och slutar därför grundskolan med ett underkänt betyg. Anledningarna till varför vi valt att genomföra denna kunskapsöversikt är för att belysa vikten av en flerspråkig matematikundervisning och eftersom detta är ett aktuellt ämne. Syftet med denna kunskapsöversikt var att undersöka vilken betydelse språket har i en flerspråkig matematikundervisning. Senare i kunskapsöversikten har vi fördjupat oss i hur lärare kan arbeta för att nyttja elevers flerspråkighet i matematikundervisningen. Urvalet av studier har utförts genom en systematisk process. Först gjordes enkla sökningar i olika elektroniska  databaser.  De  elektroniska databaserna  som  nyttjades  var  Primo, Summon, ERIC, Google Scholar och DiVA. I kunskapsöversikten utgick vi från vetenskapliga  artiklar  som granskades  utifrån  olika  kriterier.  De  olika  kriterierna  var peer-review, fulltext, språk, årtal och land. Dessa studerades och redovisades sedan i form av en kartläggning. I kartläggningen uppmärksammas författare, årtal, land, forskningsfråga och metod. Vi har valt att utforma en fördjupad analys som berör hur lärare kan arbeta för att nyttja elevers flerspråkighet i matematikundervisningen. Fyra olika aspekter tas upp och dessa är: En flerspråkig matematikundervisning, en anpassad undervisning, höga förväntningar och stöttning för ökad prestation och social kommunikation och interaktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)