Övningsmotivation : En kvalitativ studie om hur fem musiklärare på gymnasiet uppfattar sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Sammanfattning: Den här studien fokuserar i första hand på att skapa förståelse kring hur musiklärare på gymnasiet upplever sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner. I andra hand riktar den in sig på att lyfta fram vilka motivationsverktyg musiklärare använder sig utav för att främja övning mellan individuella instrument- och sånglektioner. Studien uppkom genom att en problematik synliggjordes under den verksamhetsförlagda utbildningen, nämligen att elever tenderade att inte öva mellan sina lektioner. Hermeneutik valdes som teoretiskt ramverk eftersom studien fokuserade på lärares förståelse, uppfattningar och upplevelser av sina elevers motivation. Genomförandet gjordes genom fem semistrukturerade kvalitativa intervjuer med musiklärare som samtliga hade olika huvudinstrument. I analysprocessen kunde musiklärarnas uppfattningar synliggöras och tolkas gentemot tidigare forskning. Musiklärarna upplevde att övningsmotivationen har sjunkit under de senaste tio till femton åren och att deras nuvarande elever övar mindre än vad deras tidigare elever gjorde. Informanterna kopplade den negativa trenden till olika aspekter så som sociala medier och hur dessa digitala verktyg kan påverka elevers kortsiktiga tänkande negativt. Utifrån studiens fynd skapades en modell i form av en motivationspyramid. I denna pyramid sattes motivationsskapande värdeord in som valdes utifrån informanternas motivationsstrategier. Modellen kan användas av pedagoger för att skapa en mer inkluderad och motiverad undervisningsmiljö för sina elever. I diskussionsdelen av studien diskuteras musiklärares roll för elevernas motivation, vilka didaktiska implikationer studien kan ha och förslag till vidare forskning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)