Erfarenhetsåterföring inom byggbranschen : Att sprida och utnyttja kunskap

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Denna studie har gjorts i samarbete med Peab för att framställa ett dokumenterat arbetssätt till organisationen angående erfarenhetsåterföring. Syftet med studien var att generera ett förbättrat, distinkt och dokumenterat arbetssätt för erfarenhetsåterföring till en organisation inom byggbranschen. Byggbranschen står inför en utmaning, att bevara och sprida erfarenheter innan de löper risk att gå förlorade. Bristfälliga arbetssätt för dokumentation samt spridning av erfarenheter äventyrar återföringen av erfarenheter. Dessa arbetssätt är komplicerade att digitalisera, digitalisering är dock nödvändigt för att lyckas med implementering av samt kontinuerligt arbete med erfarenhetsåterföring inom en stor organisation. Ett fungerande erfarenhetsåterföringssystem eftertraktas för att öka effektivitet och lönsamhet och således skapa konkurrensfördelar. I dagsläget visar organisationen god kommunikationsförmåga internt, däremot uppstår problem då kunskap ska spridas externt. De databaser som nyttjas inom organisationen i dagsläget uttrycks, av respondenterna, vara svåra att söka i samt ha bristande synkronisering med övriga system. Det som generellt efterfrågas inom organisationen är ett sökbart digitalt system, en förbättrad kommunikation samt högre delaktighet mellan delprocesserna. Den goda interna kommunikationsförmågan tillsammans med det omfattande antalet anställda inom organisationen genererar goda möjligheter att realisera organisationens önskade läge. Följaktligen framhäver studien förslag på både förändringar beträffande arbetssätt samt en struktur över ett system för erfarenhetsåterföring. Studien är en kvalitativ undersökning, då både teori och empiri togs i beaktning användes en abduktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer har nyttjats som underlag för insamling av empiri. Studien riktar sig i första hand till Peab, men även till andra aktörer inom branschen samt allmänheten i stort. Studiens resultat har genererat förslag till förändringar angående arbetssätt för att återföring av erfarenheter ska kunna ske på ett effektivt och simplifierat sätt inom organisationen. Syftet med erfarenhetsåtererföring är att i slutändan synliggöra och eventuellt minska kvalitetsbristkostnader, undvika repetitiva misstag, öka kompetensen i koncernen, skapa konkurrensfördelar samt åstadkomma en högre kundnöjdhet. Efter utförda intervjuer samt granskning av dessa, med beaktning av utvalda teorier, har studien alstrat förslag på förbättrade arbetssätt, dessa arbetssätt ämnar att öka sökbarhet av erfarenheter, höja involvering av organisationens garantiprocess samt nyttja delbesiktningar i organisationens produktionsprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)