Blandningen i vitögat - Representationen av vithet och svenskhet i filmtrilogin Snabba cash

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Den svenskproducerade filmtrilogin Snabba cash utkom under åren 2010-2013 och fick stor spridning. Handlingen utspelas huvudsakligen i Stockholm och tar avstamp i karaktärernas jakt på pengar genom kriminalitet. Föreliggande studies två frågeställningar är hur svenskhet och vithet representeras i filmtrilogin, samt hur dessa representationer anknyter till rasism i Sverige. Det teoretiska ramverket och metodologin hämtas från kritisk diskursanalys och kulturstudier. Utifrån dessa perspektiv ses representationer som både skapade av, och återskapande av den sociala världen, och samtidigt kapabla att förändra sociala betydelser. Filmtrilogin analyseras utifrån teoribildning om rasism, vithet och svenskhet, samt utifrån tidigare filmstudier som berör dessa ämnen. Rasism förstås som ett privilegieskyddande system som underordnar människor som rasifieras som icke-vita, och skyddar människor som rasifieras som vita. Syftet med studien är att bidra till antirasistisk kunskapsbildning genom att undersöka hur filmisk representation är en del av den strukturella rasism där vithet, inom en svensk kontext kombinerad med svenskhet, intar en hegemonisk ställning. Analysen visar att Snabba cash reproducerar rasistiska diskurser om det svenska och vita såväl som om det icke-svenska och icke-vita, och därmed vidmakthåller en svensk vit hegemoni. Samtidigt innehåller representationerna av svenskhet och vithet betydelser som pekar på en pågående omförhandling av desamma, främst genom att en vit och svensk karaktär och en icke-vit och icke-svensk karaktär delvis utväxlar positioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)