Blurred Lines. En kritisk analys av våldtäktslagstiftningen samt dess tillämpling, med särskilt fokus på gränsdragningen mellan våldtäkt och oaktsam våldtäkt

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Sedan 2018 ser lagstiftningen kring våldtäkt annorlunda ut jämfört med tidigare. Syftet med förändringarna var att åstadkomma ett mer tydligt och heltäckande straffrättsligt skydd för den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Detta skulle åstadkommas bl.a. genom att införa ett nytt rekvisit i våldtäktsbestämmelsen samt genom införandet av en ny paragraf som stadgar ansvar för oaktsam våldtäkt. Uppsatsen består av en teoretisk del som undersöker hur bestämmelserna är uppbyggda samt hur de är avsedda att tillämpas. En historisk tillbakablick på våldtäktsbrottet presenteras också. Därefter följer en mer praktiskt inriktad del som belyser oklarheter i tillämpningen, med särskilt fokus på gränsdragningen mellan uppsåtlig och oaktsam våldtäkt. Detta görs bl.a. genom en djupläsning och därpå följande analys av ett antal utvalda domar från underrätterna. Titeln Blurred lines anspelar på gränsdragningen mellan brotten och att denna inte är tydlig, vilket är ett rättssäkerhetsproblem. Hela uppsatsen genomsyras också av ett rättssäkerhetsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)