Strategier och faktorer av betydelse för patientsäkerheten vid överrapportering: En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Överrapportering av patienter inom slutenvården är ett vanligt förekommande moment för sjuksköterskor. Det finns strategier och faktorer som har betydelse för patientsäkerheten vid överrapportering av patienter mellan sjuksköterskor inom sluten hälso- och sjukvård. Genom att uppmärksamma strategier och faktorer som har betydelse för överrapportering av patienter inom slutenvården kan en säkrare patientvård bedrivas. Syfte: Att belysa strategier och faktorer som har betydelse för patientsäkerheten vid överrapportering av patient mellan sjuksköterskor inom sluten hälso- och sjukvård. Metod: Designen som använts var en litteraturöversikt. Litteraturöversikten grundade sig på 15 vetenskapliga artiklar som var av kvalitativ, kvantitativ eller mixad metod. Datainsamling har gjorts via PubMed och Cinahl. Resultat: Resultatet av inkluderade artiklar visade att strategier och faktorer hade betydelse för patientsäkerheten vid överrapportering. Strategier som var viktiga att belysa var "förberedelse inför rapport, frågor, bedside handover och rapporteringsmallar som Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation (SBAR) och head to toe". Faktorer som beskrevs i resultatet var "rapportens innehåll, tidsbrist, teamsamarbete och attityder, miljö och teknik". Slutsats: Litteraturöversikten slutsats kom fram till att flera strategier hade en inverkan på överrapportering, dessa var "förberedelse inför rapport, frågor, bedside handover och rapporteringsmallar som SBAR och head to toe". Faktorer hade också en inverkan på överrapportering och dessa var "rapportens innehåll, tidsbrist, teamsamarbete och attityder, miljö och teknik." Dessa strategier och faktorer har positiv och negativ inverkan på sjuksköterskans arbete mot en säker vård och patientsäkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)