Hur föräldrar hanterar förlusten av ett dödfött barn : En tematisk analys va hur föräldrar hanterar förlusten

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

Författare: Zakholi Rojin; [2014]

Nyckelord: Dödfött barn; avbruten graviditet;

Sammanfattning:

Syftet med studien var att få en ökad förståelse av hur föräldrar hanterar förlusten av ett dödfött barn. Undersökningen genomfördes genom en kvalitativ webbenkät med öppna frågor.                                                                 

De teman som framträdde var "emotionellt avstängd", "ökad känslighet" och "bearbetning". Resultatet visade att förlusten av ett dödfött barn är en livslång process. Det fanns en "ökad känslighet" som gjorde att föräldrarna blev påverkade känslomässigt av att se olika saker som kunde förknippas med förlusten. "Emotionellt avstängd" visade sig genom att föräldrarna blev mer apatiska och känslokalla gentemot andra då de själva upplevda mycket sorg inom sig. I "bearbetning" visade det sig att det som hjälpt många föräldrar att hantera sorgen var deras barn eller en ny graviditet men också en möjlighet att prata med andra drabbade föräldrar. Vissa könsskillnader framkom även i analysen.

 

Nyckelord: Dödfött barn, livslång, känslomässigt, hantera, graviditet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)