En undersökning av sambandet mellan kronisk inflammation och lungcancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/StatistikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/StatistikTekniska högskolan

Författare: Emma Daréus; Hektor Suhr; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Cancer är ett stort samhällsproblem i Sverige och en viktig dödsorsak. På sistone har det inom cancerforskningsvärlden blivit allt mer intressant att studera hur kronisk inflammation påverkar uppkomsten av lungcancertumörer. I den här uppsatsen ämnar vi att studera sambandet mellan markörer för kronisk inflammation och lungcancer. Vi kommer även undersöka möjligheten för att lungcancer kan vara en markör för att man redan har lungcancer.Lungcancer är en av de vanligaste cancertyperna i Sverige och har en hög dödlighet jämfört med andra cancertyper. Orsakerna till detta är bland annat att den ofta upptäcks i ett sent stadie och att den är lokaliserad i ett känsligt organ som gör den svår att behandla.För att göra detta använder vi oss av sialinsyra som en markör för inflammation från en kohortstudie från 60-talet som korsas med det svenska cancerregistret från Socialstyrelsen. BMI och ålder kommer även användas som relevanta variabler för sammahanget.Metoderna som används är Coxmodellen för att skatta risken för sialinsyra på uppkomsten av lungcancer. Känslighetsanalys kommer att användas för att ta hänsyn till den okända variabeln rökning och vilka effekter den har på modellen.Resultaten visar att det finns anledning att tro att kronisk inflammation kan ha en roll i uppkomsten av lungcancertumörer. Det finns inga bevis för att sialinsyra skulle vara en bra markör för att en individ redan har lungcancer. Utöver detta, verkar BMI vara en skyddande faktor, men detta skulle behöva studeras vidare för att kunna dra några vidare slutsatser kring BMI:s skyddande egenskaper på lungcancer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)