Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige framhålls de idag vanligaste förekommande folkhälsoproblemen vara övervikt, fetma, rökning, brist på fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion. Utvecklingen av folkhälsan i Sverige är överlag positiv. Dock är fördelningen av hälsa och förutsättningar för god sådan ojämn inom den svenska befolkningen. Kraven på vårdcentraler, att bedriva arbete innehållande hälsofrämjande och förebyggande insatser, ökar. Distriktssköterskan har i sin yrkesroll till uppgift att genom ett hälsofrämjande och förebyggande synsätt möta patienter och stärka dem till god hälsa. Syfte: Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att bedriva hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral. Metod: Studien har en kvalitativ ansats med deskriptiv design. Studien genomfördes med stöd av semistrukturerade intervjuer. Åtta distriktssköterskor verksamma på vårdcentraler i en västsvensk kommun deltog. Datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Distriktssköterskorna lade stor vikt vid att identifiera patientens förutsättningar. Att möta och stödja patientens insikt om sitt hälsotillstånd, hens tilltro till sin egen förmåga samt grad av motivation, blev utgångspunkt i den hälsofrämjande och förebyggande omvårdnaden. Distriktssköterskorna uttryckte hur mötet med patienten utgick ifrån ett personcentrerat förhållningssätt där den unika individen, den förtroendefulla relationen och stödjandet till egenvård, stod i fokus. Distriktssköterskorna framhöll tiden som fanns att tillgå för att möta patienten som begränsad. De erfor att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kunde få stå tillbaka för sedvanliga sjuksköterskearbetsuppgifter. Slutsats: Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad är betydelsefull, både för den enskilde individen och för folkhälsan. Omvårdnaden behöver ytterligare uppmärksammas, på organisatoriska nivåer inom både landsting och vårdcentraler. Distriktssköterskors möten med patienter, i den hälsofrämjande och förebyggande omvårdnaden på vårdcentraler, behöver få utrymme och resurser som står i proportion till dagens samhälle, där livsstilssjukdomar blir allt vanligare. Nyckelord: distriktssköterska, omvårdnad, primärvård, erfarenheter, stöd, hälsofrämjande, förebyggande, folkhälsa AbstractBackground: In Sweden, the most common public health problems are overweight, obesity, smoking, lack of physical activity, mental health and alcohol consumption. The development of public health in Sweden is generally positive. The requirements for health care centers to conduct work containing health promotion and preventive actions is increasing. The district nurse has in its profession the task to, through a health promotion and preventive approach, meet the patients and strengthen them to good health. Aim: The aim of the study is to describe district nurses’ experiences of health promotion and preventive care in meetings with patients at health care center. Method: The study has a qualitative approach with descriptive design. The study was conducted using semi-structured interviews. eight district nurses who were working at health care centers in a west Swedish municipality participated. The data was analyzed by qualitative content analysis. Result: The district nurses put great importance to identify the patient's conditions. The district nurses expressed how the meeting with the patient was based on a person-centered approach. The district nurses emphasized the time that was available to meet the patient as limited and often short. The district nurses experienced that health promotion and preventive work may need to stand back for usual nurse tasks. Conclusion: Nurses' health promotion and preventive care is important, both for the individual and public health. The nursing care needs further attention, at organizational levels in both the county council and at the health care centers. District nurses' meetings with patients, in the health promotion and preventive care at health care centers, need to be provided time and resources proportionate to today's society situation, where lifestyle diseases are becoming increasingly more common. Keywords: District nurse, health promotion, experiences, support, primary health care, public health

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)