Hållbarhetsrevosion : Hur påverkas revisionsbyråerna?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Författare: Angelina Dahlström; Alexander Ekqvist; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Hållbarhetsrevision – hur påverkas revisionsbyråerna?Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Angelina Dahlström, Alexander EkqvistHandledare: Arne FagerströmDatum: 2013 – januariSyfte: Företag behöver idag visa allmänheten att de arbetar med hållbarhetsfrågor och denna information behöver också oberoende granskas. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en förändrad efterfrågan av information från intressenter har förändrat revisorns arbetsuppgifter och revisionsbyråernas utbud av tjänster, samt hur revisionsbyråerna ser på den framtida utvecklingen av revisions roll och deras erbjudna tjänster. Har revisorns roll förändrats i samband med uppkomsten av hållbarhetsrevision? Hur hanterar revisorerna och revisionsbyråerna den nya efterfrågan av hållbarhetsrevision? Hur ser revisonsbyråerna på den framtida utvecklingen inom hållbarhetsrevision?Metod: Uppsatsen utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv. All empirisk data har samlats in genom kvalitativ metodik. Halvstrukturerade intervjuer både på plats och via telefon har utförts. Den empiriska datan har analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen. Empirin, analysen och slutsatserna är indelade utifrån uppsatsen frågeställningar i syfte att göra det extra tydligt för läsaren.Resultat & slutsatser: Högre krav ställs idag på revisionsbyråerna än vad det gjordes för 20 år sedan. Kraven på revisorns kompetens har ökat, vilket har medfört att revisorn specialiserar sig i större utsträckning och revisionsbyråerna anpassar sina organisationer för att anpassa sig till de nya kraven. Efterfrågan av hållbarhetsrevision förväntas öka i framtiden på grund av normativa och mimetiska krav, vilket troligtvis inte skulle medföra lika stark accountability och därmed trovärdighet i hållbarhetsrevisionen, som det skulle göra om det härstammade från tvingande institutionella krav. Det är möjligt att hållbarhetsinformation i framtiden redovisas genom Integrated Reporting som tros vara nästa stora fokus inom revision.Förslag till framtida forskning: Det skulle vara intressant att göra samma studie om tio år och se om Integrated Reporting har kommit till Sverige och hur det har påverkat revisionens omfattning.Uppsatsens bidrag: Uppsatsen kan möjligen användas i motiverande syfte för ett framtida lagkrav på att företag ska upprätta hållbarhetsredovisningar och få dem reviderade.Nyckelord: Revisor, Hållbarhetsredovisning, Hållbarhetsrevision, Revision, CSR.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)