Ungdomars attityder till polisen förändras av ökad kunskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Författare: Linda Häll; Nina Korpela; [2011]

Nyckelord: attitude; information; victimization; crime; police;

Sammanfattning:

Ungdomar är mer utsatta för misshandel och olaga hot än vuxna samtidigt som brott mot unga anmäls mer sällan. Därför är det viktigt att studera hur ungdomars tendenser att polisanmäla brott kan ökas. Forskning visar att positiva erfarenheter av, samt vissa kunskaper om polisiärt arbete är relaterat till positiva attityder gentemot polisen. Syftet med studien var att undersöka om ökade kunskaper genom ett informationstillfälle med polisen påverkar ungdomars attityder. Experimentgruppen hade efter att de fått information positivare attityder till polisen än innan, samt positivare än kontrollgruppen som inte fått någon information. Flickorna utvecklade positivare attityder till polisen än pojkarna. Främsta anledningen att polisanmäla var uppfattningen av brottets allvar. Resultatet generaliseras med försiktighet med tanke på deltagarnas homogena sociala och etniska bakgrund. Framtida forskning behövs kring huruvida attityder relaterar till ökade anmälningstendenser. Även fördjupade studier kring könsskillnader behövs för att se vad dessa skillnader beror på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)